De muzieksector in de coronacrisis: een aantal tips #15

Sinds maart 2020 neemt het kabinet logischerwijs maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft ook grote impact op de muzieksector die voor langere tijd niet meer kan functioneren als voorheen. Na versoepelingen die in ieder geval weer iets meer mogelijk maken volgt vaak noodgedwongen weer een vorm van ‘lockdown’. Gelukkig is het vaccineren nu medio 2021 goed op stoom gekomen. Tegelijkertijd is de realiteit dat veel ondernemers en werkenden in de muzieksector hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt en realisatie van events blijft erg onzeker. Daarom geeft de regering met haar steun- en herstelpakketten regelmatig extra impulsen.

De sector is echter nog lang niet gered en financiële ondersteuning blijft noodzakelijk. Maar waar kan je terecht als je in de muzieksector zit? Na de vele tips in 14 eerdere artikelen hebben wij opnieuw een aantal actuele initiatieven, updates en reminders voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

Rijksoverheid – 4e specifieke steunpakket culturele en creatieve sector
Het demissionaire kabinet verlengde de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector met drie maanden. Voor het 3e kwartaal 2021 gaat het om de volgende maatregelen:

– aanvullende subsidie voor meerjarig gesubsidieerde, producerende instellingen en festivals;
– ondersteuning voor monumenten via de Opengestelde Monumentenlening;
– ondersteuning voor makers en creatieve professionals;
– ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur.

In totaal is een bedrag van €147,25 miljoen beschikbaar.

Hiernaast kunnen cafés, nachtclubs en discotheken ook in het derde kwartaal gebruik blijven maken van de bestaande corona-steunpakketten.

Rijksoverheid – Subsidieregeling Evenementen
Deze regeling (ook bekend als ‘garantiefonds’) maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Belangrijke aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking binnen annuleringsverzekeringen. De bestaande garantieregeling wordt daarom op een aantal punten uitgebreid.

De belangrijkste verandering is dat het maximale subsidiebedrag van 80% naar 100% van de gemaakte kosten gaat. Ook verlengt het kabinet de termijn om een aanvraag in te dienen, en vallen kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU ook onder de regeling. Daarnaast zegt de overheid te kijken naar een gerichte oplossing voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Het subsidieplafond van de garantieregeling wordt verhoogd tot €450 miljoen dat (was €385 miljoen). De kosten voor het bieden van gerichte oplossingen worden op €80 miljoen geschat. Naast de evenementen worden de poppodia ook hard geraakt door de recent afgekondigde maatregelen. Geprogrammeerde optredens in zowel grotere als kleinere zalen kunnen veelal niet doorgaan. Gezien het belang van poppodia kijkt het kabinet naar een passende compensatie voor de schade.

Het loket om de aanvraag in te dienen bij het ‘garantiefonds’ is sinds 18 juni de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bekijk alle regelingen en voorwaarden m.b.t. de culturele sector op de site van de rijksoverheid hier.

[De Europese Commissie moet nog wel akkoord geven op de voorgestelde maatregelen!]

Gemeente Rotterdam – TONK (Ronde 2)
Rotterdammers die door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben, en dus relatief hogere woonlasten, kunnen daarvoor een eenmalige uitkering voor woonlasten aanvragen. De inkomensterugval moet minstens 25 % zijn.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verruimd en biedt nu een eenmalig bedrag van €750,- of €1.500,- of €2.250,- of €3.000,-. Of en voor welk bedrag iemand in aanmerking komt voor TONK, wordt bepaald door de samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons) en de (percentuele) verhouding tussen het netto-inkomen en de woonlasten. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor de huur, servicekosten, hypotheekaflossing, bruto hypotheekrente en eventuele VvE-kosten.

TONK aanvragen?
Over de periode 1 januari tot 1 juli 2021 kun je TONK 1 (met terugwerkende kracht)  aanvragen tot 1 oktober 2021.

TONK 2 kunt je aanvragen van 1 juli t/m 31 december 2021.

Gemeente Rotterdam – TOZO (Ronde 5)
Zelfstandig ondernemers kunnen sinds 1 maart 2020 de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Het is een uitkering levensonderhoud. Daarnaast kunt je een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Van 1 juli t/m 30 september 2021 kunt je TOZO 5 aanvragen. De voorwaarden zijn hetzelfde als voor TOZO 4. Voor TOZO 5 moet je een aanvraag indienen, ook als je eerder TOZO hebt aangevraagd!

Buma/Stemra – Investeringsfonds Muziek (Deel 2)
De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens €10 miljoen vrijgemaakt voor het Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is €2.337.500,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 2.

Er kunnen dus opnieuw werkbijdragen aangevraagd worden voor de creatie van nieuwe muziek (of nieuwe exploitatie van bestaande muziek). Uit het eerste deel van het Investeringsfonds Muziek zijn hele mooie dingen ontstaat: veel nieuwe muziek, maar ook livestreams, nieuwe computers of vinyl producties. Nieuw is dat er nu 10% van de bijdrage voor eigen uren gebruikt mag worden en dat er ook bedragen voor starters gereserveerd zijn.

Naast de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek mogen ook niet-leden van Buma/Stemra vanaf maandag 26 juli 2021 – 12.00 uur een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek Deel 2.

Voor aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds. Dat betekent dat het aanbeveling verdient de aanvraag vóór maandag 26 juli 2021 voorbereid te hebben.

Informatie en aanvraagformulieren vind je op: www.investeringsfondsmuziek2.nl.

Buma Cultuur – NieuweMuziekMaken.nl
Naast het Investeringsfonds Muziek Deel 2 worden er ook een aantal compositie opdrachten uitgezet door Buma Cultuur voor componisten/songwriters uit verschillende genres onder de noemer NieuweMuziekMaken.nl. Er is in totaal €1.272.600,- beschikbaar.
Buma Cultuur wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken door middel van compositieopdrachten in specifieke genres, te weten: hedendaags, jazz, kleinkunst, hollands, (multi)mediamuziek en popmuziek in het onderwijs via Buma Music Academy.
Daarnaast bestaat er een zevende traject – in nauwe samenwerking met Sena – gericht op het mogelijk maken van live-optredens, zodat nieuw werk dat tijdens de afgelopen maanden mede dankzij steun vanuit OCW tot stand is gekomen, live uitgevoerd kan worden voor publiek.
Er zitten verschillende projecten bij zoals:

– Amsterdams Kleinkunst festival (voor de kleinkunstenaars onder ons)
– Buma Music in Motion (voor mediamuziek)
– SongPlaza (voor Hollands/volks muziek)

Doel van de projecten is betaalde compositie opdrachten te verstrekken voor componisten/songwriters. Bij elk project zijn de voorwaarden weer anders dus check: www.nieuwemuziekmaken.nl/Sena – Sena Productie Fonds Producenten
Het Ministerie van OCW heeft aangekondigd de rechtensector te steunen. Het Steunfonds Rechtensector kan gebruikt worden om het creatieve proces voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe muziekproducties. Door de bijdrage van OCW is het Sena Productiefonds Producenten gestart. De sectie Producenten ontvangt o.a. een bedrag van €600.000,-.

Professionele muziekproducenten kunnen hiervoor tot en met zondag 25 juli een aanvraag doen. Ben jij muziekproducent, kijk dan hier voor de voorwaarden.

Kom je niet in aanmerking voor het Sena Productiefonds Producenten?
Dan maak je wellicht aanspraak op het Sena Muziekproductiefonds. Ook hiervoor is een bijdrage beschikbaar gesteld. Deze tranche is opengesteld tot en met 31 oktober.

Fonds 21 – EXTRA financiële impuls
Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) heeft €15 miljoen extra vrijgemaakt bovenop het reguliere donatiebudget voor initiatieven die de coronacrisis nu het hoofd bieden en om verschillende sectoren toekomstbestendig te maken en verschraling van het aanbod tegen te gaan. Onder de naam Fonds 21 EXTRA geeft Fonds 21 aan culturele organisaties en gezelschappen een extra financiële impuls.Fonds 21 EXTRA steunt initiatieven die buiten de kaders van het reguliere beleid van Fonds 21 vallen. De 21 culturele organisaties en gezelschappen die extra geld tot hun beschikking krijgen van het fonds, zijn volgens de organisatie voorbeeld stellend en/of gericht op samenwerking en kennisdeling de komende jaren.

Inmiddels hebben 16 musea, theatergezelschappen, podia, productiehuizen en festivals van Fonds 21 EXTRA in totaal ruim €6 miljoen gekregen om zich te kunnen richten op de langere termijn. Hieronder b.v. Muziekgebouw aan ’t IJ en Maas Theater en Dans: Open Space uit onze eigen stad. Bernadette Stokvis (zakelijk directeur Maas Theater en Dans): “De coronacrisis bracht alle programmering en tournees in een abrupte stilstand en trok een zware wissel op onze jonge doelgroep. Maar het bracht ook ruimte voor innovatie, reflectie en verdieping. Wij zijn ontzettend blij dat we nu voor een aantal jaren juist die ervaringen verder kunnen brengen met deze extra middelen van het fonds. Meebewegend met ons jonge publiek gaan we niet zomaar terug naar het oude normaal, maar werken we vooruit met toekomstbestendige nieuwe projecten.”

Noodhulp
Naast ondersteuning op de langere termijn biedt Fonds 21 EXTRA met regelingen en samenwerkingen ook noodhulp. Zo zet het fonds momenteel in op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona. In 2020 ontvingen 49 culturele organisaties al noodhulp van Fonds 21 EXTRA voor de ontwikkeling van nieuw, coronaproof aanbod.

Meer informatie over Fonds 21 EXTRA via: info@fonds21.nl of 030-2337600.

Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb i.s.m. SENA – Nationaal Podium Plan (NPP)
Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur. Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici. Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven).

Het basisconcept
Het Nationaal Podiumplan (NPP) voorziet hierbij in een regeling zonder uitgebreide aanvraagprocedures. Het NPP kan de gage voor een concert van de musicus aanvullen tot de actuele gagenorm van €265,-. Dit is mogelijk zodra een podium dat is geregistreerd bij het NPP zelf minimaal de helft van deze gagenorm als bedrag voor het concert inlegt.

De overeenkomst tussen het podium en de band vormt hierbij de basis. Wanneer hierin is vastgelegd dat voor het optreden een minimale gage van €132,50 per musicus van toepassing is (50% van de gagenorm) en het voldoet verder aan alle voorwaarden, dan reserveert het NPP voor dit concert een toekenning van €132,50 per musicus.*
Nadat het optreden heeft plaatsgevonden volgens de NPP voorwaarden, wordt de reservering door het NPP rechtstreeks op de bankrekening van de musicus overgemaakt.
* (Momenteel komen alleen muziekformaties van max. vijf leden in aanmerking)

Binnenkort zal het Nationaal Podiumplan ook voor het genre popmuziek worden opengesteld. De vermoedelijke startdatum voor popaanvragen is 1 september 2021.

Hebben wij iets gemist? Laat het ons vooral weten via onze social media. Elkaar steunen en informatie met elkaar delen is juist nu heel belangrijk.

Support Your Locals; zowel artiesten als de mensen behind the scene!

Podcast: Niet Poetsen Maar Lullen | #2 Ferry Alblas en Tracy Tchai

In de Popunie Podcast reeks Niet Poetsen Maar Lullen gaat muziekliefhebber Saar Gerssen met mensen uit de Rotterdamse muziekscene in gesprek over hun favoriete herinneringen, verhalen en memorabele momenten.

Welk moment tijdens een Rotterdams festival is iemand echt bijgebleven? Welke clubavond was fantastisch en waarom? Wat was het wildste concert wat ze hebben neergezet of hebben meegemaakt? Kortom, wat maakt de Rotterdamse muziekwereld nou zo bijzonder. Dit en meer hoor je in Niet Poetsen Maar Lullen!

In deze tweede aflevering gaat Saar in gesprek met muziekfotograaf en videomaker Ferry Alblas en Tracy Tchai, vocaliste en muzikant in bluesrock bands. Beide zijn muziekfanaat en actief in de Rotterdamse muziekscene, waar ze de juiste plekken weten voor een toffe band én een lekker biertje.

De beide vrienden weten genoeg leuke en gekke verhalen te vertellen. Ze vertellen o.a. over het starten van een avond in Bar³, de gemoedelijke sfeer van de stad, een Rotterdamse The Doors band en de ruige bands die spelen op plekken als Baroeg en Café Voorheen Voigt. De avond eindigt vervolgens in de Bonaparte om vervolgens met een kater op de bank naar The Amazing Stroopwafels te luisteren. Voor dit en meer over Ferry als fotograaf en het volgende avontuur van Tracy luister je de podcast!