Criteria Music Support Rotterdam

Om in aanmerking te komen voor Popunie Music Support Rotterdam dienen de aanvrager(s) en de aanvraag aan verschillende criteria te voldoen.

Aanvraag vooraf

Algemene criteria

 • De aanvraag kan zowel digitaal als per post gedaan worden en bestaat uit:
  A. het aanvraagformulier,
  B. een uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen bij de eerste aanvraag),
  C. een korte inhoudelijke omschrijving van het evenement (max. 2 A4tjes),
  D. de begroting (o.a. vergoedingen musici, geluid en licht, verwachte recette, fondsen en sponsoren). De baromzet kan buiten beschouwing blijven.
 • De aanvragende organisatie moet een rechtspersoon zijn en maakt geen onderdeel uit van (ontvangt geen gelden uit) het Cultuurplan 2021-2024 van de gemeente Rotterdam. Optredens op podia en festivals die in het Cultuurplan 2021-2024 zitten komen in principe niet in aanmerking voor support, tenzij het een bijzondere albumrelease van Rotterdamse artiesten betreft.
 • Het event waarvoor wordt aangevraagd is in hoofdzaak een muziekevent. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige evenementen, waarvoor onze bijdrage daadwerkelijk het verschil kan maken.
 • De acts waarvoor wordt aangevraagd moeten uit Rotterdam komen: bij meerderheid hier geboren en/of woonachtig zijn en zich als Rotterdams profileren in biografie en social media.
 • De bijdrage van de Popunie moet rechtstreeks aan de muzikanten ten goede komen en minimaal € 75,- per muzikant bedragen. De acts waarvoor wordt aangevraagd moeten de amateurstatus bezitten. Wij vertalen dit in een financiële bovengrens van maximaal € 1.000 netto per optreden per act.
 • De Popunie zal bij een eerste positieve beoordeling een voorlopige beschikking sturen. Streven is deze binnen zes weken nadat de aanvraag ontvangen is te verzenden.
 • Op drukwerk en online media wordt duidelijk leesbaar het Music Support logo (PNG voor beeldschermen, EPS voor drukwerk) vermeld.
 • Bands/acts komen jaarlijks maximaal tien maal in aanmerking voor support.

Specifieke criteria Regelmatige Programmering

 • Aanvragen voor 2023 moeten uiterlijk 2 januari 2023 ontvangen zijn. Daarna kan er voor Regelmatige Programmering 2023 geen aanvraag meer worden ingediend.
 • Regelmatige Programmering betekent gemiddeld één keer per maand één of meerdere live optreden(s).
 • Er kan maximaal € 4.000 aangevraagd worden voor de Rotterdamse programmering, zijnde niet hoger dan het exploitatietekort en de vergoedingen van de acts.
 • De bijdrage van de Popunie moet aan de muzikanten ten goede komen.
 • Er kan schriftelijk of per mail een voorschot van 50% aangevraagd worden. Ingeval een positieve beschikking zal de Popunie dit voorschot binnen vier weken overmaken.
 • Aanvragers die vanuit de Regelmatige Programmering ondersteund worden, kunnen in beginsel geen beroep doen op de Incidentele Programmering.

Specifieke criteria Incidentele Programmering

 • De aanvraag dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan het event ontvangen te zijn.
 • Het evenement waarvoor financiering aangevraagd wordt vindt plaats in Rotterdam. De aanvragende organisatie hoeft niet per se in Rotterdam gevestigd te zijn.
 • Op het evenement spelen minimaal drie Rotterdamse muziekacts. Bij een album- of ep-release geldt er geen minimum.
 • Er kan maximaal € 1.500 aangevraagd worden voor de Rotterdamse programmering, zijnde niet hoger dan 50% van de totale kosten van het event, de vergoedingen van de acts en het exploitatietekort.
 • De bijdrage van de Popunie moet aan de muzikanten ten goede komen.
 • Een aanvragende organisatie kan jaarlijks maximaal drie maal ondersteund worden.
 • Er kan geen voorschot worden aangevraagd.

Aanvraagformulier regelmatige programmering (PDF)
Aanvraagformulier incidentele programmering (PDF)

Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:

Popunie
T.a.v. Martin Scheijgrond
Postbus 21450
3001 AL Rotterdam
martin@popunie.nl

Afhandeling en aanvraag tot vaststelling

Criteria

 • Binnen twee maanden na afloop van het event/het laatste optreden in de serie moeten de volgende spullen ter afwikkeling en vaststelling door de Popunie ontvangen zijn:
  A. kopieën van facturen, gageverklaringen of betalingsbewijzen van de optredende muzikanten.
  B. de eindafrekening (werkelijke kosten en baten) waaruit het exploitatiesaldo blijkt,
  C. een pr-afschrift waarop het Popunie Music Support Rotterdam logo vermeld staat,
  D. een korte evaluatie van het evenement inclusief de (geschatte) bezoekersaantallen.
 • De Popunie streeft ernaar om binnen vier weken nadat voornoemde stukken ontvangen zijn een definitieve vaststelling dan wel afwijzingsbrief naar de aanvrager op te sturen.
 • Ingeval een positieve vaststelling geschiedt de uitbetaling binnen vier weken nadat de definitieve vaststellingsbrief aan de aanvrager is toegezonden.
 • Bij afwijzing kan de aanvrager binnen een termijn van 30 dagen na datum van afwijzing schriftelijk bezwaar tegen dit besluit aantekenen bij het bestuur van de Popunie.
 • Bij constatering van fraude vervalt ieder recht op een bijdrage.