Criteria Music Support Rotterdam

Om in aanmerking te komen voor Popunie Music Support Rotterdam dienen de aanvrager(s) en de aanvraag aan verschillende criteria te voldoen.

Aanvraag vooraf

Algemene criteria

 • De aanvraag kan zowel digitaal als per post gedaan worden en bestaat uit:
  A. het aanvraagformulier,
  B. een uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen bij de eerste aanvraag),
  C. een korte inhoudelijke omschrijving van het evenement (max. 2 A4tjes),
  D. de begroting (o.a. vergoedingen musici, geluid en licht, verwachte recette, fondsen en sponsoren). De baromzet kan buiten beschouwing blijven.
 • De aanvragende organisatie moet een rechtspersoon zijn en maakt geen onderdeel uit van (ontvangt geen gelden uit) het Cultuurplan 2021-2024 van de gemeente Rotterdam. Optredens op podia en festivals die in het Cultuurplan 2021-2024 zitten komen niet in aanmerking voor support. De enige uitzondering die hierop incidenteel gemaakt kan worden, betreft bijzondere albumreleases van Rotterdamse artiesten.
 • Het event waarvoor wordt aangevraagd is in hoofdzaak een popmuziekevent. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige evenementen, georganiseerd door non-profit organisaties of makers zelf, waarvoor onze bijdrage daadwerkelijk het verschil kan maken. Er kan alleen aangevraagd worden als er sprake is van een te verwachten tekort op de begroting, events met een te verwachten positief resultaat komen niet in aanmerking.
 • De acts waarvoor wordt aangevraagd moeten uit Rotterdam komen: bij meerderheid hier geboren en/of woonachtig zijn en zich als Rotterdams profileren in biografie en social media.
 • De bijdrage van de Popunie moet rechtstreeks aan de muzikanten ten goede komen en minimaal € 75 per muzikant bedragen. De acts waarvoor wordt aangevraagd moeten de amateurstatus bezitten. Wij vertalen dit in een financiële bovengrens van maximaal € 1.500 netto per optreden per act.
 • De Popunie zal bij een eerste positieve beoordeling een voorlopige beschikking sturen. Streven is deze binnen zes weken nadat de aanvraag ontvangen is te verzenden.
 • Op drukwerk en online media wordt duidelijk leesbaar het Music Support logo (PNG voor beeldschermen, EPS voor drukwerk) vermeld.
 • Bands/acts komen jaarlijks maximaal tien maal in aanmerking voor support.

Specifieke criteria Regelmatige Programmering

 • Aanvragen voor 2024 moeten uiterlijk 1 januari 2024 ontvangen zijn. Daarna kan er voor Regelmatige Programmering 2024 geen aanvraag meer worden ingediend.
 • Regelmatige Programmering betekent gemiddeld één keer per maand één of meerdere live optreden(s).
 • Er kan maximaal € 4.000 aangevraagd worden voor de Rotterdamse programmering, zijnde niet hoger dan het exploitatietekort en de vergoedingen van de acts.
 • De bijdrage van de Popunie moet aan de muzikanten ten goede komen.
 • Er kan schriftelijk of per mail een voorschot van 50% aangevraagd worden. Ingeval een positieve beschikking zal de Popunie dit voorschot binnen vier weken overmaken.
 • Aanvragers die vanuit de Regelmatige Programmering ondersteund worden, kunnen in beginsel geen beroep doen op de Incidentele Programmering.

Specifieke criteria Incidentele Programmering

 • De aanvraag dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan het event ontvangen te zijn.
 • Het evenement waarvoor financiering aangevraagd wordt vindt plaats in Rotterdam. De aanvragende organisatie hoeft niet per se in Rotterdam gevestigd te zijn.
 • Op het evenement spelen minimaal drie Rotterdamse popmuziekacts.
 • Er kan maximaal € 2.000 aangevraagd worden voor de Rotterdamse programmering, zijnde niet hoger dan 50% van de totale kosten van het event, de vergoedingen van de acts en het exploitatietekort.
 • De bijdrage van de Popunie moet aan de muzikanten ten goede komen.
 • Een aanvragende organisatie kan jaarlijks maximaal drie maal ondersteund worden.
 • Er kan geen voorschot worden aangevraagd.

Aanvraagformulier regelmatige programmering (PDF)
Aanvraagformulier incidentele programmering (PDF)

Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:

Popunie
T.a.v. Martin Scheijgrond
Postbus 21450
3001 AL Rotterdam
martin@popunie.nl

Afhandeling en aanvraag tot vaststelling

Criteria

 • Binnen twee maanden na afloop van het event/het laatste optreden in de serie moeten de volgende spullen ter afwikkeling en vaststelling door de Popunie ontvangen zijn:
  A. kopieën van facturen, gageverklaringen of betalingsbewijzen van de optredende muzikanten.
  B. de eindafrekening (werkelijke kosten en baten) waaruit het exploitatiesaldo blijkt,
  C. een pr-afschrift waarop het Popunie Music Support Rotterdam logo vermeld staat,
  D. een korte evaluatie van het evenement inclusief de (geschatte) bezoekersaantallen.
 • De Popunie streeft ernaar om binnen vier weken nadat voornoemde stukken ontvangen zijn een definitieve vaststelling dan wel afwijzingsbrief naar de aanvrager op te sturen.
 • Ingeval een positieve vaststelling geschiedt de uitbetaling binnen vier weken nadat de definitieve vaststellingsbrief aan de aanvrager is toegezonden.
 • Bij afwijzing kan de aanvrager binnen een termijn van 30 dagen na datum van afwijzing schriftelijk bezwaar tegen dit besluit aantekenen bij het bestuur van de Popunie.
 • Ingeval er geen verantwoording wordt ontvangen of bij constatering van fraude vervalt ieder recht op een bijdrage.