Criteria Music Export Rotterdam

Hieronder vind je de criteria waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor Music Export Rotterdam.

De aanvraag vooraf

Algemene criteria

 • De aanvraag bestaat uit het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief de begroting en een korte inhoudelijke omschrijving van de tour (max 1 A4).
 • De aanvragende band/artiest moet Rotterdams zijn. De meerderheid is in Rotterdam geboren en/of woonachtig en de band/artiest profileert zich als Rotterdams.
 • De bijdrage van de Popunie moet rechtstreeks aan de muzikanten ten goede komen en minimaal € 75 per muzikant bedragen. De band/artiest moet de amateurstatus bezitten, wat vertaald wordt in een financiële bovengrens van maximaal € 1.500 netto per optreden.
 • Er worden geen bijdrages verstrekt aan één of twee buitenlandse shows; het moet een tour zijn bestaande uit een serie van meerdere (minimaal vier) aaneengesloten optredens.
 • Bands/artiesten komen jaarlijks maximaal twee maal in aanmerking voor support om zo veel mogelijk verschillende bands, artiesten en muziekstijlen aan bod te laten komen.
 • De aanvraag kan zowel digitaal als per post gedaan worden en moet uiterlijk zes weken voordat de tour start door de Popunie ontvangen zijn.
 • De Popunie streeft ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag de eerste beoordeling te laten plaatsvinden en aan de aanvrager mee te delen.
 • Per jaar kunnen circa 20 aanvragen gehonoreerd worden. We streven naar evenredige verdeling, om de mogelijkheid tot ondersteuning het hele jaar door te garanderen.
 • Op drukwerk en online media dient duidelijk leesbaar het logo van de Gemeente Rotterdam (JPG voor beeldschermen, EPS voor drukwerk) en Music Export Rotterdam (PNG voor beeldschermen, EPS voor drukwerk) vermeld te worden. De aanvrager dient een afschrift hiervan te overleggen.

Financiële criteria

 • Er moet een begroting worden ingediend met een overzicht van de te verwachten kosten en baten. Vul hiervoor alle velden in onder het kopje begroting op het aanvraagformulier. Er kan alleen aangevraagd worden als er sprake is van een te verwachten tekort op de begroting, tourtjes met een te verwachten positief resultaat komen niet in aanmerking.
 • Alleen de kosten van de bandleden zijn van toepassing. Kosten van de eventueel meereizende crew, management e.d. kunnen niet in de begroting worden opgevoerd.
 • Reis- en accommodatiekosten dienen op basis van gangbare low budget prijzen te zijn.
 • De Popunie draagt maximaal € 1.000 bij in de kosten van de tour, zijnde niet meer dan de eigen bijdrage van de aanvrager én niet meer dan 50% van de totale kosten van de tour.
 • Betaling geschiedt achteraf nadat aan alle criteria is voldaan. Geen voorschot mogelijk.

Download het aanvraagformulier (PDF)

De afhandeling achteraf

Criteria

 • Binnen zes weken na afloop van het laatste optreden tijdens de tour moeten de spullen ter afwikkeling van de aanvraag door de Popunie ontvangen zijn, bestaande uit:
  A. kopieën van contracten, facturen, bonnen etc. van gemaakte kosten tijdens de tour,
  B. de eindafrekening (werkelijke kosten en baten) waaruit het exploitatiesaldo blijkt,
  C. een afschrift van de pr waarop de beide vereiste logo’s vermeld staan,
  D. een tourverslag + foto’s ter plaatsing op de website van de Popunie,
  E. overzicht van venues/festivals waar is opgetreden + (geschatte) bezoekersaantallen.
  Bovenstaande punten vind je terug op het afrekenformulier.
 • De Popunie zal binnen vier weken nadat voornoemde stukken ontvangen zijn een definitieve vaststelling dan wel afwijzingsbrief naar de aanvrager opsturen.
 • Ingeval een positieve vaststelling geschiedt de uitbetaling binnen vier weken nadat de definitieve vaststellingsbrief aan de aanvrager is toegezonden.
 • Bij afwijzing kan binnen een termijn van 30 dagen, ingaande op de datum van afwijzing, schriftelijk bezwaar tegen dit besluit aangetekend worden bij het Popunie bestuur.
 • Bij constatering van fraude vervalt ieder recht op een bijdrage.

Download het afrekenformulier (PDF)