Popunie disclaimer

Hieronder vind je de disclaimers voor de website popunie.nl en door Popunie verzonden e-mails en de AVG.

Website

© 2018 Stichting Popunie, Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Popunie. Stichting Popunie verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Stichting Popunie neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website. Gebruikers wordt nadrukkelijk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Popunie en heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen.

E-mail

© 2018 Stichting Popunie, Rotterdam. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Popunie, niet toegestaan. Stichting Popunie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Stichting Popunie kan niet garanderen dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter te beschermen. Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we je graag informeren over ons geactualiseerde Privacybeleid. De Popunie slaat persoonsgegevens per definitie op voor non-commerciële doeleinden en hoofdzakelijk voor intern gebruik. Voor meer informatie lees hier onze privacyverklaring:

Privacyverklaring